Δικτύωση

Το Social Dynamo ενθαρρύνει τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η δικτύωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων που οργανώνονται σε τακτική βάση. Το Social Dynamo επιδιώκει σταδιακά να γίνει και ένας χώρος διάδρασης στην ελληνική κοινωνία των πολιτών όπου ανακοινώνονται νέα αυτής, δομούνται συνεργασίες ανάμεσα σε αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης, οργανώνονται κοινές δράσεις, φιλοξενούνται εκδηλώσεις, όλα αυτά στο πνεύμα της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών. Το Social Dynamo προωθεί την αλληλεπίδραση:
  • μεταξύ των ίδιων των οργανώσεων και ομάδων πολιτών, ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να μοιράζονται καλές πρακτικές και να αναλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες  
  • μεταξύ των οργανώσεων/ομάδων πολιτών και θεσμικών φορέων. Εδώ, η συμβολή του Δήμου Αθηναίων υπό την αιγίδα του οποίου υλοποιείται η πρωτοβουλία Social Dynamo, είναι καθοριστικής σημασίας
  • μεταξύ των οργανώσεων/ομάδων πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να προσφέρει ένα πλούσιο ερευνητικό υπόβαθροκαι με τον τρόπο αυτό να τη βοηθά να σχεδιάζει πιο στοχευμένες και ολοκληρωμένες δράσεις.
  • μεταξύ των οργανώσεων/ομάδων πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Η δικτύωση αυτή μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία των πολιτών μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και να ανοίξει πεδία συνεργασίας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.