Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Η ίδρυσή του αποτελεί την κορυφαία πράξη κοινωνικής προσφοράς του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, και εμπνέεται από την παράδοση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς.

Οι δράσεις του Ιδρύματος  αρθρώνονται πάνω σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

την προαγωγή της παιδείας

την αναβάθμιση της υγείας

την προστασία του περιβάλλοντος

την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αξιοπιστία.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα, έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του. Έμφαση δίνεται στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων και στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί τις βασικές δραστηριότητές του από ίδιους πόρους. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχύσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία, το Ίδρυμα καλεί ιδιώτες δωρητές, εταιρείες (στο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ) καθώς και άλλα ελληνικά και ξένα ιδρύματα να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και λογοδοσίας που διαθέτει. Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, το Ίδρυμα αναπτύσσει μια ενεργή πολιτική ανεύρευσης πόρων (fundraising) και δραστηριοποιείται στη διαχείριση προγραμμάτων τρίτων (re-granting).

Το Social Dynamo συμβάλλει σημαντικά στο έργο του Ιδρύματος για την  ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φορείς με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους.

Στρατηγικοί εταίροι του Social Dynamo είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης για τις δράσεις εντός των δήμων.