Η παρούσα ενημέρωση (εφεξής «η Ενημέρωση») αφορά στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του 7ου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» (εφεξής «το Πρόγραμμα»).

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σύμφωνα με τα άρ. 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ( (ΕΕ) 2016/679, «ΓΚΠΔ»):

 1. Tα στοιχεία των Υπευθύνων Επεξεργασίας, δηλαδή των προσώπων/οντοτήτων που καθορίζουν τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 2. Τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 3. Tις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τα πρόσωπα στα οποία αυτά αφορούν («Υποκείμενα των δεδομένων»).
 4. Τις πηγές των προσωπικών δεδομένων.
 5. Τον χρόνο για τον οποίο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα.
 6. Τις κατηγορίες των προσώπων/οντοτήτων στα οποία καθίστανται προσβάσιμα τα προσωπικά δεδομένα («αποδέκτες των δεδομένων»).
 7. Τις χώρες στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία/διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα.
 8. Τα δικαιώματά σας.
 9. Τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων στα οποία μπορούν να απευθύνονται τα Υποκείμενα των δεδομένων για κάθε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι:

α. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit Foundation»:

Διεύθυνση:

Δηλιγιάννη  59, Κηφισιά Αττικής

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

dpo@latsis-foundation.org

β. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου – ΚΙΚΠΕ»:

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Αμαλίας 4, Αθήνα

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

Grammateia@kikpe.gr

γ. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου»:

Διεύθυνση:

Ε.Ο. Πύλου Καλαμάτας, θέση Μύτικας, Πύλος Μεσσηνίας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

info@cvf.gr

δ. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη»:

Διεύθυνση:

Γλάδστωνος  40, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

foundation@leventis.net

ε. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης»:

Διεύθυνση:

Ζαλοκώστα 4, Αθήνα

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

 ialexiadou@aclcf.org

 

στ. Το Ίδρυμα με την επωνυμία «Costas M. Lemos Foundation»:

Διεύθυνση:

IFC5 – 1st Floor, The Esplanade, St Helier, JE2 3BY, Jersey

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

ric.firth@cmlfamilyfoundation.org)

 

ζ. H μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία «The Hellenic Initiative Canada»:

Διεύθυνση:

Tour de la Bourse 800, Square-Victoria, Suite 3700 Montreal Quebec H4Z 1E9

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

natasha.bourliaskos@gmail.com 

η. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αθηνάς Ι. Μαρτίνου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία» :

Διεύθυνση:

Ι. Μεταξά  27, Βούλα Αττικής

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

v.fragkou@foundationaim.org

θ. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μποδοσάκη»:

Διεύθυνση:

Μουρούζη 14, Αθήνα

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

info@bodossaki.gr

 

ι. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Helidoni Foundation»:

Διεύθυνση:

20 Portsmouth Ave. Suite 1 #1038 Stratham, NH 03885, USA

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email):

 info@helidonifoundation.org

Οι ως άνω φορείς καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τον τρόπο – τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος και, ως εκ τούτου, επιτελούν ρόλο «από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας» σύμφωνα με το άρ. 26 ΓΚΠΔ.

2. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος διενεργείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Επιλογή των επιχορηγούμενων οργανώσεων: συλλογή και αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 2. Σύναψη συμβάσεων με τις τελικώς επιχορηγούμενες οργανώσεις: σύναψη των απαιτούμενων συμβατικών κειμένων, εφάπαξ καταβολή ποσών για την υλοποίηση των δράσεων.
 3. Παρακολούθηση και επικοινωνία/ανάδειξη των υλοποιούμενων έργων.
 4. Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης ικανοτήτων στις επιχορηγούμενες οργανώσεις: μάθηση, επαγγελματική υποστήριξη και δικτύωση.
 5. Σύνταξη αναφορών σε σχέση με την πορεία της υλοποίησης του Προγράμματος.
 6. Αξιολόγηση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.
 7. Η νομική βάση των διενεργούμενων επεξεργασιών για τους ανωτέρω υπό 1, 3, 5 και 6 σκοπούς είναι η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων των (από κοινού) Υπευθύνων Επεξεργασίας (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ΄ ΓΚΠΔ), τα οποία συνίστανται στην ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος και των στόχων αυτού.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς εκπλήρωση των ανωτέρω υπό 2 και 4 σκοπών διενεργείται για την εκτέλεση σύμβασης με συμβαλλόμενο μέρος το Υποκείμενο των δεδομένων (άρ. 6 παρ. 1 περ. β΄ εδ. β΄ ΓΚΠΔ).

Ειδικά στις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προς τον σκοπό της παρακολούθησης και επικοινωνίας/ανάδειξης των υλοποιούμενων έργων (ανωτέρω υπό 3), νομική βάση αποτελεί, κατά περίπτωση, και η συγκατάθεση (άρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ), η οποία συλλέγεται κατόπιν ειδικής ενημέρωσης των Υποκειμένων.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τα Υποκείμενα αυτών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υποβάλλονται σε επεξεργασία οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ανά κατηγορία Υποκειμένων:

α. Επιλογή Επιχορηγούμενων Οργανώσεων

Κατηγορίες Υποκειμένων Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Α) Πρόσωπα που υποβάλλουν την αίτηση για λογαριασμό της οργάνωσης, εκπρόσωποι της οργάνωσης, μέλη της οργάνωσης. Συνεργάτες της οργάνωσης.

Β) Πρόσωπα που συνδέονται με την οργάνωση και πρόκειται να   απασχοληθούν στο έργο.

Ως προς την κατηγορία Α:

α) όνομα, β) επώνυμο, γ) όνομα χρήστη (για τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων), δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ε) τηλέφωνο,  στ) σχέση του προσώπου με την υποψήφια προς χρηματοδότηση οργάνωση.

 

Ως προς την κατηγορία Β:

α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) Α.Φ.Μ., ε) επαγγελματική ιδιότητα, στ) θέση και καθήκοντα στο έργο, ζ) σχέση με την υποψήφια προς χρηματοδότηση οργάνωση- μορφή απασχόλησης, η)  διεύθυνση κατοικίας, θ) στοιχεία διαβατηρίου – ταυτότητας, ι) οποιοδήποτε δεδομένο έχουν συμπεριλάβει τα ίδια τα υποκείμενα στο βιογραφικό τους σημείωμα.

Επιπλέον, μπορεί να συλλέγονται από το Γ.Ε.ΜΗ. και να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα μελών ΔΣ και λοιπών καταστατικών οργάνων.

β. Σύναψη συμβάσεων με τις τελικώς επιχορηγούμενες οργανώσεις

Κατηγορίες Υποκειμένων Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Α) Πρόσωπα επικοινωνίας (εφόσον ως πρόσωπα επικοινωνίας δεν λειτουργούν οι ίδιοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχορηγούμενων οργανώσεων)
Β) Νόμιμοι εκπρόσωποι επιχορηγούμενων οργανώσεων

Ως προς την κατηγορία Α:

α) στοιχεία επικοινωνίας.

Ως προς την κατηγορία Β:

α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) ΑΔΤ/αριθμός διαβατηρίου, ε) στοιχεία επικοινωνίας, στ) οποιοδήποτε άλλο δεδομένο περιλαμβάνεται-προκύπτει από την υποβαλλόμενη από την επιχορηγούμενη οργάνωση βεβαίωση εκπροσώπησης.

γ. Παρακολούθηση και επικοινωνία/ανάδειξη των υλοποιούμενων έργων.

Κατηγορίες Υποκειμένων Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Α) Μέλη των ομάδων έργου

Β) Νόμιμοι εκπρόσωποι  των επιχορηγούμενων οργανώσεων και των (τυχόν) συνεργατών τους

Γ) Επωφελούμενοι από τις δράσεις των έργων

Ως προς την κατηγορία  Α: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) Α.Φ.Μ, ε) επαγγελματική ιδιότητα , στ) θέση και καθήκοντα στο έργο, ζ) μορφή απασχόλησης- σχέση με την επιχορηγούμενη οργάνωση, η) λοιπά δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται στην αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει η επιχορηγούμενη οργάνωση, θ) λοιπά δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται σε υποβαλλόμενα  φορολογικά παραστατικά, η) λοιπά δεδομένα που προκύπτουν από κάθε μορφής εξοδολόγια (π.χ. ταξιδιωτικά εισιτήρια, φορολογικά παραστατικά σχετικά με υπηρεσίες διαμονής, εστίασης, κτλ.), ι) εν γένει, οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο περιλαμβάνεται στο υλικό που συλλέγεται και υποβάλλεται για την απόδειξη των υλοποιηθεισών στο πλαίσιο του έργου δράσεων (δεδομένα εικόνας-φωτογραφίες, δεδομένα ήχου-οπτικοακουστικό υλικό).

Ως προς την κατηγορία Β: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στ) ΑΔΤ, ζ) οποιοδήποτε άλλο δεδομένο περιλαμβάνεται-προκύπτει από την υποβαλλόμενη από την επιχορηγούμενη οργάνωση βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Ως προς την κατηγορία Γ: οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο περιλαμβάνεται στο υλικό που συλλέγεται και υποβάλλεται για την απόδειξη των υλοποιηθεισών στο πλαίσιο του έργου δράσεων (δεδομένα εικόνας-φωτογραφίες, δεδομένα ήχου-οπτικοακουστικό υλικό).

δ. Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης ικανοτήτων

Κατηγορίες Υποκειμένων Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Κατηγορία Α: Εκπαιδευόμενοι – μέλη/στελέχη των επιχορηγούμενων οργανώσεων

Κατηγορία Β: Εκπαιδευτές

Ως προς την κατηγορία Α : α) ονοματεπώνυμο, β) τηλέφωνο επικοινωνίας, γ) ιδιότητα/θέση στην επιχορηγούμενη οργάνωση, δ) δεδομένα εικόνας και  ήχου (εφόσον η εκπαίδευση – υποστήριξη παρέχεται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων), ε) οποιοδήποτε δεδομένο αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης – υποστήριξης (εφόσον η εκπαίδευση – υποστήριξη παρέχεται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων).

Ως προς την κατηγορία Β: α) ονοματεπώνυμο, β) δεδομένα που προκύπτουν από το σύντομο βιογραφικό σημείωμα, γ) δεδομένα εικόνας και ήχου (εφόσον η εκπαίδευση – υποστήριξη  παρέχεται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων)

Προκειμένου να συνταχθούν οι απαιτούμενες αναφορές (περιγραφόμενος στην Ενότητα 2 υπό 5 σκοπός επεξεργασίας) και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του έργου (περιγραφόμενος στην Ενότητα 2 υπό 6 σκοπός επεξεργασίας) υποβάλλονται σε επεξεργασία όλα τα ανωτέρω υπό α, β και γ δεδομένα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι αναφορές και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιλαμβάνουν μόνον στατιστικά και αριθμητικά δεδομένα.

4. Πηγές των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία προέρχονται:

α. από τα ίδια τα Υποκείμενα των δεδομένων 
β. από τα πρόσωπα επικοινωνίας που ορίζονται από τις υποψήφιες προς επιχορήγηση-επιχορηγούμενες οργανώσεις.

5. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για είκοσι (20) έτη από την ολοκλήρωση του Προγράμματος, εξαιρουμένων των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις τις οποίες υποβάλλουν οι οργανώσεις που τελικώς δεν επιλέγονται. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται ένα (1) έτος μετά τη σύναψη των συμβάσεων με τις τελικώς επιλεγείσες οργανώσεις.

6. Κοινοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα, που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν κοινοποιούνται κατ’ αρχήν σε τρίτους, πέραν της Εταιρείας «NimaWorks», η οποία παρέχει και υποστηρίζει την πλατφόρμα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα που συλλέγονται προς τον σκοπό της επικοινωνίας/ανάδειξης των υλοποιούμενων έργων αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους και στους λογαριασμούς των (από κοινού) Υπευθύνων Επεξεργασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συγκατάθεση των Υποκειμένων (εφόσον απαιτείται).

Τέλος, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των υπηρεσιών ενδυνάμωσης ικανοτήτων καθίστανται προσβάσιμα και στην Εταιρεία «Tools Ltd», η οποία παρέχει και υποστηρίζει τον ιστότοπο του Social Dynamo και, συνακόλουθα, την πλατφόρμα εκπαίδευσης που φιλοξενείται σε αυτόν.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πάροχοι των πλατφορμών επιτελούν ρόλο Εκτελούντων την Επεξεργασίας και έχουν δεσμευθεί (συμβατικά) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός ΕΟΧ, καθώς και στη Νήσο Τζέρσεϊ και στον Καναδά. Οι συγκεκριμένες τρίτες (εκτός ΕΟΧ) χώρες παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις (Επάρκειας) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8. Δικαιώματα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην κατωτέρω (υπό 9 αναφερόμενη) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α. Το δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και αντίγραφα των δεδομένων που τηρούμε.

β. Το δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων.

γ. Το δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας.

δ. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους, καθώς και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό, αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

ε. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων που θα επικαλεστείτε, μπορούμε να αρνηθούμε αιτιολογημένα την εναντίωσή σας.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση επί του αιτήματός σας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr).

9. Επικοινωνία για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία (αμέσως παραπάνω υπό 8), να διατυπώσετε ερωτήματα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στην Ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που, ως Συντονιστής του Προγράμματος, έχει ορισθεί και σημείο επικοινωνίας με τα Υποκείμενα των δεδομένων, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: legal@bodossaki.gr.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε –σύμφωνα με το άρ. 26 ΓΚΠΔ- να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι/ες προς οποιονδήποτε από τους (από κοινού) Υπευθύνους Επεξεργασίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2024