Το Social Dynamo ενθαρρύνει μέσω ειδικών εκδηλώσεων τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Καθημερινά, το Social Dynamo λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης οργανώσεων και ενεργών ομάδων πολιτών, δομεί συνεργασίες ανάμεσα σε αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης, οργανώνει κοινές δράσεις, και συμβάλλει στη δημιουργία και εμπέδωση ενός υγιούς οικοσυστήματος για την ελληνική Κοινωνία των Πολιτών.