Το Social Dynamo ενθαρρύνει τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Social Dynamo προωθεί ιδιαιτέρως τη γνωριμία και αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετέχουν στα προγράμματα του. Η δικτύωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω εκδηλώσεων και δομημένων θεματικών συζητήσεων, που υλοποιούνται συνήθως σε μηνιαία βάση, δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Στόχος των δραστηριοτήτων δικτύωσης είναι η αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η σύσφιξη σχέσεων και η ανάπτυξη συνεργειών τόσο μεταξύ των διαφορετικών ομάδων του δικτύου του Social Dynamo, όσο και με θεσμικούς φορείς ή εταιρίες.