Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει τη δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Τρίτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo. Το Social Dynamo είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων (μέσω του συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την επιμόρφωση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo απευθύνεται σε οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας/οργάνωσής τους και στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

Συγκεκριμένα, σε κάθε οργάνωση / ομάδα της κοινωνίας των πολιτών που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo θα παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργίας της, για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης:

ένας συνεργατικός χώρος εργασίας (co-workingspace) στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, το οποίο αποτελεί έναν κόμβο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας,
επιμόρφωση, μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια και εργαστήρια που άπτονται της εσωτερικής εύρυθμης λειτουργίας μη κυβερνητικών οργανώσεων,
επαγγελματική υποστήριξη, μέσω της υπηρεσίας mentoring και υπηρεσιών συμβουλευτικής από έμπειρους επαγγελματίες και
ευκαιρίες δικτύωσης, μέσω συμμετοχής σε θεματικές εκδηλώσεις.
Επιλέξιμες οργανώσεις / ομάδες θα είναι:

α) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.) και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με κοινωφελή δράση, καθώς και

β) άτυπες ομάδες πολιτών με κοινωφελή δράση.

Δεν είναι επιλέξιμες οργανώσεις / ομάδες που εξαρτώνται από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανώσεις / ομάδες που η δράση τους έχει θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Στον Τρίτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo θα φιλοξενηθούν έως δώδεκα (12) οργανώσεις / ομάδες για διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Το πλήρες κείμενο των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που την συνοδεύουν αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά στο e-mail socialdynamo@bodossaki.gr με χρήση της φόρμας αίτησης που είναι διαθέσιμη εδώ. Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Ειδικά για τις Άτυπες Ομάδες: Υπόδειγμα της Δήλωσης Συγκρότησης Άτυπης Ομάδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 22 Απριλίου 2018.

Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να καλέσει εκπροσώπους των υποψηφίων σε συνέντευξη κατά το διάστημα από 26 έως 27 Απριλίου 2018, ώρες 10.30’ έως 13.30’.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 31ηη Μαΐου 2018 στην ιστοσελίδα του Social Dynamo και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις/ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: socialdynamo@bodossaki.gr, τηλέφωνο: 210-3428087.