6ΜΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Το Social Dynamo προσφέρει  εξάμηνα Προγράμματα Ενδυνάμωσης τα οποία απευθύνονται σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της εξέλιξής τους και στοχεύουν  στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.
Τα προγράμματα αυτά είναι συνήθως θεματικά, δηλαδή απευθύνονται σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων (πχ. Περιβαλλοντικά θέματα), ώστε να ενθαρρύνονται οι συνέργειες, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η δικτύωση.

Συγκεκριμένα, οι  οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo λαμβάνονται δωρεάν.

Eπιμόρφωση, μέσω της συμμετοχής  σε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων και εργαστηρίων προσαρμοσμένo στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των συμμετεχόντων ομάδων και οργανώσεων.

Eπαγγελματική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε εξάμηνο πρόγραμμα, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβουλευτικής από έμπειρους επαγγελματίες, καθώς και δυνατότητα παροχής team mentoring, αλλά και εξατομικευμένου coaching σε μέλη των οργανώσεων/ομάδων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, από το πρόγραμμα Solidarity Coaching του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching.

Eυκαιρίες δικτύωσης, μέσω συμμετοχής σε δράσεις ανάπτυξης κοινότητας και δικτύωσης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα θεματικά προγράμματα του Social Dynamo εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Social Dynamo αναπτύσσει και παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα υπηρεσιών ενδυνάμωσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων δωρεών τρίτων τα οποία διαχειρίζεται.  Τα εξειδικευμένα αυτά προγράμματα ενδυνάμωσης διαμορφώνονται βάσει διαγνωσμένων αναγκών των φορέων που συμμετέχουν και σκοπεύουν στον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου των δωρεών που λαμβάνουν.

Γνωρίστε τα τρέχοντα προγράμματα διαχείρισης δωρεών τρίτων, Active cizitens fund και BUILD-CERV, για τα οποία υλοποιούνται παράλληλα προγράμματα ενδυνάμωσης.

ΜΙΚΡEΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Το Social Dynamo, υιοθετώντας διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές, αναπτύσσει ή συντονίζει προγράμματα ενδυνάμωσης οργανωσιακών ικανοτήτων εντός των οποίων η χρηματοδότηση αποτελεί μέσο οργανωσιακής ενδυνάμωσης. Τα προγράμματα αυτά – που συχνά υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλους χρηματοδότες – καλύπτουν ολοκληρωμένα και ευέλικτα τις ανάγκες των οργανώσεων σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Social Dynamo.

Γνωρίστε τα προγράμματα οργανωσιακής ενδυνάμωσης που περιλαμβάνουν και επιχορήγηση εδώ.