Επιχειρησιακές λειτουργίες και μέτρηση αποδοτικότητας για ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, προκειμένου να ζήσει, ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να έχει  μια δομή με συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει συγκεκριμένο σκοπό και περιεχόμενο και όλες μαζί σε συνδυασμό υλοποιούν το συνολικό έργο και την αποστολή της ΜΚΟ. Επίσης, είναι αναγκαίο σήμερα, να ανοίξει ο διάλογος για την αποτελεσματικότητα των ΜΚΟ, καθώς και την μέτρηση της απόδοσής τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός μεν η κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και των διαδικασιών και ο τρόπος εφαρμογής τους στην καθημερινή λειτουργία μιας ΜΚΟ και αφετέρου η ανάλυση των σημαντικότερων διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται. Ακόμη,  θα αναλυθούν οι έννοιες της αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΚΟ και οι μέθοδοι αξιολόγησης και ελέγχου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τα στελέχη διοίκησης μιας οργάνωσης που υφίσταται πάνω από 3 χρόνια ή/και με ομάδα αμειβόμενου προσωπικού άνω των 5 ατόμων.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να διακρίνουν τις πρωτεύουσες από τις δευτερεύουσες λειτουργίες στην Οργάνωσή τους, ώστε να διαμορφώσουν ένα λειτουργικό οργανόγραμμα  στην ΜΚΟ που συμμετέχουν και να κατανοούν την σημασία κάποιων βασικών διαδικασιών, που κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να τηρούνται στις καθημερινές λειτουργίες της οργάνωσής τους. Θα γνωρίσουν επίσης, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε τους δείκτες αποτελεσματικότητας μιας ΜΚΟ, την έννοια της διαχειριστικής ικανότητας μιας ΜΚΟ και θα κατανοήσουν τη λειτουργία και τους μηχανισμούς ελέγχου.

Δομή Σεμιναρίου

10.00 – 11.00

 1. Πρωτεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες
 • Παραγωγική Λειτουργία
 • Λειτουργία διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Οικονομική λειτουργία
 1. Δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Λειτουργία της Πληροφόρησης
 • Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων

11.00 – 11.45: Παρουσίαση των σημαντικότερων διαδικασιών μιας ΜΚΟ

 • Διαδικασίες οικονομικού ελέγχου ΜΚΟ
 • Διαδικασία στελέχωσης μιας ΜΚΟ
 • Διαδικασία δικτύωσης και συνεργασίας με άλλες ΜΚΟ
 • Διαδικασία επικοινωνίας ΜΚΟ με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

11.45 – 12.00: Διάλειμμα

12.00-13.00: Παρακολούθηση αποδοτικότητας μιας ΜΚΟ

 • Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα – Παραγωγικότητα
 • Τι είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα;
 • Τι είναι η παραγωγικότητα;
 • Δημιουργία δεικτών αποτελεσματικότητας
 • Διαχειριστική ικανότητα ΜΚΟ

13.00-14.00

 1. Ετήσια Έκθεση Δράσεων ΜΚΟ και τρόποι δημοσιοποίησης
 2. Διαδικασία Ελέγχου στη ΜΚΟ
 • Εσωτερικός έλεγχος

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 28 Απριλίου, 10.00-14.00, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Νικόλαος Πιτσούλης, Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής «ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εφαρμογή και διοίκηση ενός εκτεταμένου πεδίου προγραμμάτων που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (εκπαίδευση εργαζομένων και επιστημόνων και εκπαίδευση ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ως πρόεδρος της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιπέντε ετών ο κ. Νικόλαος Πιτσούλης έχει υπάρξει υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός μεγάλου φάσματος αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει οργανώσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συμμετείχε σε αρκετά από αυτά ως εκπαιδευτής σε θέματα που αφορούν, διοίκηση και διαχείριση έργων ΜΚΟ, χρηματοδότηση ΜΚΟ, κοινωνική λογοδοσία και διαφάνεια στην λειτουργία των ΜΚΟ. Έχει διατελέσει: ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτοβουλίας για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας από το 1998 έως το 2005, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού «anthropos.gr» από το 2000 έως το 2008, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΕΜΚΟΕ) από το 2003 έως το 2004. Ο κ. Πιτσούλης διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την κοστολόγηση έργου, την εκτίμηση οικονομικού ρίσκου, τιςς επιχειρησιακές διαδικασίες και την παρακολούθηση αποδοτικότητας ΜΚΟ.