Οικομουσείο Ζαγορίου

Το «Οικομουσείο Ζαγορίου» ιδρύθηκε το 2014, είναι ένας φορέας κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής δράσης που λειτουργεί με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Η δομή διαχειρίζεται την προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τοπική ανάπτυξη. Η βασική αρχή του συνίσταται στο ότι τα μνημεία μιας περιοχής παραμένουν «in situ» αντικατοπτρίζοντας ζωντανές μαρτυρίες μιας συγκεκριμένης εποχής. Η επικοινωνία με τους επισκέπτες περιλαμβάνει πτυχές της κοινωνικής ζωής, των παραγωγικών διαδικασιών, της κοινωνικοοικονομικής και της φυσικής ιστορίας του τόπου. Επομένως το Οικομουσείο Ζαγορίου είναι «ζωντανό» στη δράση του και «ανοιχτό» στον κόσμο. Παράλληλα ερμηνεύει την πνευματική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του τοπικού πληθυσμού, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον και τις επιδράσεις του στον καθορισμό της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του. Το πεδίο δράσης του επεκτείνεται σε όλα τα κοινά αγαθά του Ζαγορίου και της τοπικής κοινωνίας, και σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του ασχολείται με την πολιτιστική και την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος , την δημογραφική και την οικονομική ανάπτυξη.