Δημήτριος Σακίπης

Ο Δημήτριος Σακίπης είναι εκπαιδευτής για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με την PWC. Είναι Director, ESG Advisory Leader στην PwC. Διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τομέα Βιωσιμότητας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συνεργάζεται με οργανισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, σε θέματα καταμέτρησης και βελτίωσης του Κοινωνικού Αντικτύπου. Είναι κάτοχος Msc Environmental Design & Environmental Engineering από το University College U. of London και B. Eng. Χημικός Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και πιστοποιημένος ορκωτός λογιστής από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Ο κ. Σαπίκης διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου.