Έλλη Παπαδοπούλου

Η Έλλη Παπαδοπούλου είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση ως Οικονομολόγος Μελετητής για προτάσεις χρηματοδότησης, και με πολύχρονη εμπειρία, από το 2001, στο σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων, τον συντονισμό – παρακολούθηση και τον απολογισμό έργων που υλοποιούν ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, με εθνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προσφοράς (ενδεικτικά προγράμματα: Horizon 2020, LIFE, Intelligent Energy Europe, Interreg, Open Society Foundation, Erasmus +, AMIF, REC, «Νεολαία» & «Νέα Γενιά σε Δράση», EQUAL, ΕΣΠΑ, Γ΄ΚΠΣ κ.α). Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία στην αξιολόγηση προτάσεων έργων, για επιδότησή τους από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, καθώς και στην οικονομική πιστοποίηση (έλεγχο) της υλοποίησης έργων, με στόχο την εκταμίευση των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων.

Η κ. Παπαδοπούλου διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη συγγραφή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων.