***Οι θέσεις έχουν καλυφθεί***Διαχείριση κινδύνου και κατανόηση GDPR

Εκτίμηση και  Διαχείριση κινδύνου στη λειτουργία μιας ΜΚΟ. Κατανόηση του νέου Κανονισμού GDPR στη λειτουργία μιας ΜΚΟ (3 ώρες)

α) Εκτίμηση και  Διαχείριση κινδύνου στη λειτουργία μιας ΜΚΟ

Σκοπός

Όταν μια ΜΚΟ αναλαμβάνει μια δράση, αναλαμβάνει και κάποιο κίνδυνο. Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν  τι είδους κίνδυνοι υπάρχουν στη λειτουργία μιας ΜΚΟ, θα μάθουν αποτελεσματικές μεθόδους ώστε να μετρούν αυτούς τους κινδύνους ώστε να τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.

 

Ενότητες

 1. Κίνδυνοι στην λειτουργία μιας ΜΚΟ

1.1. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν στην λειτουργία μιας ΜΚΟ

 1. Η Οργανωτική Δομή και Διοίκηση της Διαχείρισης Κινδύνου

2.1.  Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου

2.2.  Ο Ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Πέντε βασικά  βήματα για τη διαχείριση κινδύνου
 2. Αναφορά παρακολούθησης κινδύνων

 

β) Κατανόηση του νέου Κανονισμού GDPR στη λειτουργία μιας ΜΚΟ

Σκοπός

Ο κανονισμός GDPR επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στους φορείς και  οργανισμούς που συλλέγουν  και  επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, καθώς και την υποχρέωση να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες αρχές.

Σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR,  οι ΜΚΟ υποχρεούνται  να ενσωματώνουν  δυνατότητες και λειτουργίες προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου  στις υπηρεσίες που παρέχουν από την πρώτη στιγμή της σχεδίασής τους. Πρέπει να αναπτύσσουν  δυνατότητες με βάση παράγοντες, όπως τη φύση της επεξεργασίας και τους κινδύνους που ενέχουν  για το ιδιωτικό απόρρητο, την ανάγκη για ασφάλεια και το κόστος υλοποίησης. Πρέπει επίσης να θέτουν σε εφαρμογή μέτρα, για να διασφαλίζουν ότι εξ’ ορισμού δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται. Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν  τις  βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού GRPR, ποια είναι τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,  καθώς και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση μιας ΜΚΟ με τον Κανονισμό.

 

Ενότητες

 1. Τι είναι ο  «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» «GDPR» – ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις των ΜΚΟ;
 2. Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις του κανονισμού GDPR
 3. Ο κανονισμός GDPR ισχύει για όλους τους φορείς και οργανισμούς
 4. Τι είναι η “προστασία από το σχεδιασμό” και  “η προστασία εξ’ ορισμού”;
 5. Βασικοί όροι του κανονισμού GDPR
 6. Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον GDPR;
 7. Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR;
 8. Βήματα για την συμμόρφωση

 

 

Πού και πότε

Το σεμινάριο διεξάγεται online, μέσω του εργαλείου Ζοοm, την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 15:00-18:00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω 

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό και μαζί με αυτή θα λάβετε και το link  που θα σας εξασφαλίσει την πρόσβαση στο webinar. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3221287.

Προτεραιότητα θα έχουν εκπρόσωποι φορέων υλοποίησης έργων του προγράμματος Active citizens fund.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Νικόλαος Πιτσούλης, Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής «ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εφαρμογή και διοίκηση ενός εκτεταμένου πεδίου προγραμμάτων που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (εκπαίδευση εργαζομένων και επιστημόνων και εκπαίδευση ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ως πρόεδρος της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιπέντε ετών ο κ. Νικόλαος Πιτσούλης έχει υπάρξει υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός μεγάλου φάσματος αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει οργανώσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συμμετείχε σε αρκετά από αυτά ως εκπαιδευτής σε θέματα που αφορούν, διοίκηση και διαχείριση έργων ΜΚΟ, χρηματοδότηση ΜΚΟ, κοινωνική λογοδοσία και διαφάνεια στην λειτουργία των ΜΚΟ. Έχει διατελέσει: ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτοβουλίας για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας από το 1998 έως το 2005, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού «anthropos.gr» από το 2000 έως το 2008, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΕΜΚΟΕ) από το 2003 έως το 2004.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.