«Βρες τον εταίρο σου»

«Βρες τον εταίρο σου»

Εκδήλωση δικτύωσης για ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ΜΜΕ για τον σχεδιασμό και την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών» του Προγράμματος Active Citizens Fund.

Ίδρυμα Μποδοσάκη, Μουρούζη 14, 10674, Αθήνα, 1ος όροφος

 

*** Για εγγραφή πατήστε εδώ***

Αιτήσεις έως 14 Απριλίου

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δικτύωση μεταξύ α) Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και δημοσιογράφων και β) φορέων της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την γνωριμία και την ανταλλαγή ιδεών με προοπτική τον σχεδιασμό κοινών προτάσεων προς χρηματοδότηση μέσα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών» του προγράμματος Active Citizens Fund.

Η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μέσω μαζικής ενημέρωσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών για την διεξαγωγή δράσεων συνηγορίας (advocacy) αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας και την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

12.00-12.30 Εγγραφές
12.30-12.40 Εισαγωγή (στόχοι & αποτελέσματα της Πρόσκλησης)
12:40-13:00 Case studies επιτυχημένων πρωτοβουλιών/έργων
13:00-14:30 Matchmaking (one-to-one): Ευκαιρία γνωριμίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων

 

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.