Κοιν.Σ.Επ Καλλονή Κελλιά

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη με δραστηριότητες που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

β. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.

γ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

δ. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

ε. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Η Κοιν.Σ.Επ Καλλονή Κελλιά έχει αναλάβει το έργο της ανακύκλωσης για το νησί της Τήνου. Ανακυκλώνει τα 4 ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο-λευκοσίδηρο), χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και ηλεκτρικές συσκευές. Από το 2013 έως και σήμερα έχει ανακυκλώσει πάνω από 1500 τόνους υλικών και συνεχίζει!