Νέο 6μηνο πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης  για περιβαλλοντικές οργανώσεις από το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Δεκέμβριος 2021 – Μάιος 2022

Με όραμα ένα βιώσιμο μέλλον και μια ενιαία υγεία για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον, ξεκινάμε με ενθουσιασμό το νέο μας πρόγραμμα προσκαλώντας περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις να συμμετάσχουν στο νέο 6μηνο κύκλο Ενδυνάμωσης του Social Dynamo, που σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την υποστήριξη της Cyclades Preservation Fund ΑΜΚΕ, του Ionian Environment Foundation και του Argolic Environment Foundation. Στρατηγικοί εταίροι του Social Dynamo είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου 6μηνου Προγράμματος Ενδυνάμωσης που έλαβε χώρα από τον Φεβρουάριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021 με θεματική το περιβάλλον, ο νέος κύκλος σεμιναρίων και επαγγελματικής υποστήριξης έχει στόχο να υποστηρίξει περαιτέρω παλιές και νέες περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες. Συγκεκριμένα, στόχος του νέου 6μήνου είναι να υποστηρίξει 15 περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες στα επόμενα βήματά τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου. Στις συμμετέχουσες οργανώσεις παρέχονται επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν στην οργανωσιακή τους εξέλιξη, σεμινάρια γύρω από τη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αειφορία, καθώς και υπηρεσίες mentoring, coaching, συμβουλευτικής και ευκαιρίες δικτύωσης.

Στόχος της θεματικής εξειδίκευσης των 6μηνων προγραμμάτων του Social Dynamo είναι η ενδυνάμωση δεξιοτήτων, η ανάδειξη πρωτοβουλιών από όλο το φάσμα δραστηριότητας του μη κερδοσκοπικού τομέα και η ενθάρρυνση σύναψης συνεργειών.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε βάσει αναγκών και προτεραιοτήτων περιβαλλοντικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, όπως αυτές χαρτογραφήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που διεξήχθη από το Social Dynamo, το Cyclades Preservation Fund, το Ionian Environment Foundation και το Argolic Environment Foundation.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια, συνεδρίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες mentoring, coaching και ευκαιρίες δικτύωσης. Κάθε οργάνωση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όσες επιμορφωτικές ενότητες την ενδιαφέρουν. Κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 12 ώρες επιμόρφωσης. Αναλυτικές πληροφορίες για τις επιμορφωτικές δράσεις του κάθε μήνα θα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο newsletter και στο Facebook του Social Dynamo, όπως επίσης και στο ημερολόγιο εκδηλώσεων της ιστοσελίδας του. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα των σεμιναρίων περιλαμβάνει τόσο θέματα διοίκησης των ΜΚΟ, όσο και περιβαλλοντικά θέματα. Το ακριβές πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με βάση σχετική έρευνα εκτίμησης αναγκών που θα γίνει στις επιλεγείσες συμμετέχουσες οργανώσεις, προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και επίπεδο οργανωσιακής τους ανάπτυξης. 

Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος;

Εάν είστε περιβαλλοντική οργάνωση ή άτυπη ομάδα της Κοινωνίας των Πολιτών με αντικείμενο το περιβάλλον ή/και την αειφορία, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής έως την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 εδώ.

Επιλέξιμες περιβαλλοντικές οργανώσεις / ομάδες είναι:

α) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, ΑΜΚΕ, ιδρύματα κ.ο.κ.) και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με κοινωφελή δράση, καθώς και

β) άτυπες ομάδες πολιτών με κοινωφελή δράση.

Δεν είναι επιλέξιμες οργανώσεις/ομάδες που εξαρτώνται από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανώσεις που η δράση τους έχει θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Social Dynamo στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: socialdynamo@bodossaki.gr, τηλέφωνο 210 3221287.