Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών με δράση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν κοινωφελή οργανισμό που, πέραν της πανελλαδικής του εμβέλειας και διατομεακής κάλυψης, δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν στη θάλασσα. Το Ίδρυμα έχει στον πυρήνα της αποστολής του την έμπρακτη υποστήριξη και την κινητοποίηση οργανισμών, επιδιώκοντας να πολλαπλασιάζει τα οφέλη των δωρεών που πραγματοποιεί. Για τον λόγο αυτό θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία συνεργασιών ποικίλων μορφών. Σύμφωνα με την κοινωφελή στρατηγική του Ιδρύματος για το έτος 2023, εκτός από δράσεις που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη θάλασσα – θεματική έμφασης του Ιδρύματος – υποστηρίζονται δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας και εθνικής σημασίας. Εκτός από δωρεές, το Ίδρυμα πραγματοποιεί και υποτροφίες. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, με κυρίαρχη τη θεματική της θάλασσας, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.