ΚΕΜΕΛ

Το Όραμα του ΚΕΜΕΛ είναι να αναδειχτεί σε έναν από τους πλέον έγκυρους εθελοντικούς πυρήνες παροχής συμβουλών και μεταφοράς εμπειριών και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.
Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες  από την πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και
οργανισμούς και που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία. Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία του εθελοντικά και δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, που έχουν περιορισμένα μέσα και δυνατότητες, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.