Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) ιδρύθηκε το 1988. Ο πολιτισμός, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν τους βασικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος όπως αυτοί τέθηκαν από τον Ιδρυτή του ενώ για την εκπλήρωση των κοινωφελών του σκοπών το Ίδρυμα επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο τον πολλαπλασιασμό του κοινωνικού οφέλους. Στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας το Ίδρυμα σχεδιάζει δικά του προγράμματα και αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες όπως είναι η αξιοποίηση των συλλογών και των ιστορικών αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του, η συστηματική ενίσχυση των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών και η διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης ενώ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας το Ίδρυμα επικεντρώνεται στον τομέα της δημόσιας υγείας και στην οικονομική υποστήριξη φορέων που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.